Үйлчилгээ:

Өмгөөллийн “ЭЙ ДИ ТИ” ХХН нь дор дурдсан салбаруудад өргөн хүрээний хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлдэг (эдгээрээр үл хязгаарлагдана):
Харилцагчаа дээдэлсэн хууль, эрх зүйн  цогц үйлчилгээ

- Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
- Тухайн компанийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн орчны шинэ мэдээ мэдээллээр хангах
- Хууль зүйн дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах
- Харилцагчийн үйл ажиллагаа, удирдлага болон бусад этгээдтэй харилцах явцад хууль, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах
- Хөрөнгө оруулалтын талаар хууль зүйн дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах
- Хөрөнгө оруулагчийг бизнесийн хэлцэлд төлөөлөх
- Хувьцаа худалдаж авах үйл ажиллагааны бүх шатанд хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх
- Барилгын салбарын хууль, зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн хууль, эрх зүйн орчны хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Дэд бүтцийн салбарын хууль, эрх зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Ашигт малтмалын хууль, эрх зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Ашигт малтмалын салбарт Гадаадын хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт хийх бүх шатанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх
- Төсөл хөтөлбөрт зөвлөх үйлчилгээ
- Талуудын маргааныг шүүхийн бус аргаар шийдвэрлэх
- Эрүүгийн хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
- Иргэний хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
- Захиргааны хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
- Арбитрын хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх


Өмгөөллийн“ЭЙ ДИ ТИ”ХХН-ийн баг нь дотоод, гадаадын иргэн, хуулийн этгээдүүд болон байнгын үйлчлүүлэгч нартаа
арав гаруй жилийн турш хууль зүйн туслалцаа үзүүлж ирсэн мэргэжлийн туршлагатай.
Түүнчлэн насанд хүрээгүй иргэд болон төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлдэг
нийгмийн хариуцлагатай байгууллага юм.
Бидний туршлага үйлчлүүлэгчийнхээ асуудлыг шийдвэрлэх, тэднийг зорилго, зорилтоо, мөрөөдлөө биелүүлэхэд нь
туслах ёс зүйтэй, чанартай хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх боломжийг бидэнд олгодог.

Хүндэтгэсэн
Өмгөөллийн“ЭЙ ДИ ТИ”ХХН-ийн хамт олон