• slide
  Харилцагчаа дээдэлсэн хууль, эрх зүйн цогц үйлчилгээ
 • Primary - made for real business
  Every line of code is written with love
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  Хууль зүйн дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах

  Хөрөнгө оруулалтын талаар

  - Хөрөнгө оруулалтын талаар хууль зүйн дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах
  - Хөрөнгө оруулагчийг бизнесийн хэлцэлд төлөөлөх
  - Хувьцаа худалдаж авах үйл ажиллагааны бүх шатанд хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх

  Уул уурхай, ашигт малтмал

  - Ашигт малтмалын хууль, эрх зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
  - Ашигт малтмалын салбарт Гадаадын хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт хийх бүх шатанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

  Барилга, дэд бүтцийн салбарт

  - Барилгын салбарын хууль, зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
  - Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн хууль, эрх зүйн орчны хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
  - Дэд бүтцийн салбарын хууль, эрх зүйн орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

  Үнэтцаас, төсөл хөтөлбөр

  - Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх
  - Төсөл хөтөлбөрт зөвлөх үйлчилгээ
  - Талуудын маргааныг шүүхийн бус аргаар шийдвэрлэх

  Хуулийн этгээдтэй холбоотой

  - Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
  - Тухайн компанийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн орчны шинэ мэдээ мэдээллээр хангах
  - Харилцагчийн үйл ажиллагаа, удирдлага болон бусад этгээдтэй харилцах явцад хууль, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах

  Эрүү, Иргэний, Захиргааны

  - Эрүүгийн хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
  - Иргэний хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
  - Захиргааны хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
  - Арбитрын хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх